Om Gärahovs Bygg

Gärahovs Bygg ska ha högt förtroende hos medarbetare, kunder och leverantörer.
Vi tar ansvar för en bra arbetsmiljö, vi följer god affärsetik och respekterar den information vi ger och tillhandahåller från kunder, leverantörer och medarbetare.

Gärahovs Bygg är ett expansivt byggbolag verksamt inom Entreprenad och Byggservice. Vi underhåller och utför ny – och ombyggnation av bostäder, offentliga byggnader och industrilokaler. I takt med att vi har utvecklat vår verksamhet har flera filialer startats och idag är bolaget med ca 130 anställda fördelat på 4 distrikt: Stockholm, Linköping, Jönköping/Värnamo & Malmö samt huvudkontor i Vaggeryd. Vårt uppdrag är att vidareutveckla och underhålla fastigheter där framtida generationer kan bo, lära och arbeta. Det är ett stort uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och service. Det är därför viktigt för oss att skapa ett nära och engagerat samarbete tillsammans med våra kunder.

 

Entreprenad är Gärahovs Byggs största affärsområde där vi utför samtliga typer av entreprenader samt fastighetsprojekt i egen regi. Vi bygger bostäder, offentliga byggnader och industrilokaler och finns verksamma inom distrikten Stockholm, Linköping, Jönköping och Malmö.

 

Vårt affärsområde Byggservice utför kontorsanpassningar, om – och tillbyggnation samt serviceunderhåll och finns verksamt i och runt om Stockholm, Linköping, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo.

 

Vi sätter våra kunder i fokus med ett ärligt och öppet samarbete. Vi strävar alltid efter att erbjuda rätt kvalitet till rätt pris oavsett konjunktur och är en trygg partner till våra kunder. Oväntade händelser kan uppstå och vi står ofta inför utmaningar. Genom att ge våra medarbetare utrymme att ta beslut och vara nytänkande ställs höga krav på lyhördhet och ansvarstagande. Ett nära och engagerat samarbete är därför grundstenen för att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som projektet står inför.

 

Hållbarhetsstyrning genom ledningssystem

Gärahovs Bygg:s ledningssystem strävar efter att uppfylla kraven i standard ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Full överensstämmelse emot standarderna har ej eftersträvats varför vissa uteslutningar har gjorts. Grunden för ledningssystemet är att med policys och rutiner styra verksamheten så att det uppfyller myndighetskrav, kundens krav och att det är ett styrmedel för personalen så att de krav företaget ställer kan uppfyllas.

 

Vi följer den lagstiftning och de föreskrifter som är relevanta för vår verksamhet förväntar oss att alla anställda tar sitt ansvar och har kännedom om vilka lagar och regler som gäller i deras specifika funktion eller roll.

 

Om en anställd har anledning att misstänka att det förekommer överträdelser av lagar och förordningar eller interna policys och rutiner  har denne rätt att utan några som helst efterverkningar rapportera misstanke om kriminella aktiviteter eller andra allvarliga regelbrott till sin chef eller chefs överordnad eller till HR.

 

Våra styrande policys inom hållbarhet är:

 

Uppförandekoden som omfattar etiska riktlinjer för verksamheten och våra relationer internt och externt och som ska användas som ett stödverktyg och vara en vägvisare i alla situationer som berör vårt dagliga arbete.

Verksamhetspolicy som är grunden för allt vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Jämställdhetspolicy som beskriver vårt arbete att sträva efter en god arbetsmiljö där diskriminering inte förkommer

Värdegrund - Kreativa, Engagerade & Positiva

Våra kärnvärderingar utgör den grund som hela vår verksamhet vilar på. De utmärker hur vi vill att vårt bolag skall utvecklas och drivas framåt. De stöttar oss i vårt dagliga arbete och hjälper oss nå våra mål och visioner. De visar oss hur vi skall vara mot varandra och mot våra kunder.

 

Ett ömsesidigt engagemang är en förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat. För oss är det därför viktigt att skapa en engagerad projektmiljö tillsammans med våra kunder. En miljö där vi är lyhörda, nytänkande och ansvarstagande. Där vi har kul och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. När kemi uppstår i ett ömsesidigt engagemang skapas en oövervinnlig energi som driver mot ett lyckat resultat. Vi kallar det för Gärahovsandan.

 

Goda arbetsförhållanden

På Gärahovs Bygg stöder och respekterar vi internationella kon­ventioner om mänskliga rättigheter och främjar mång­fald och jämställdhet. Vi särbehandlar inte medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grundval av kön, ras, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.  Medarbetare får inte av något skäl trakassera eller diskriminera någon kollega eller affärspartner.

 

Vi accepterar vårt ansvar att upprätthålla medarbetarnas och samhällets rättigheter i vår verksamhet och respekterar våra anställdas rätt att representeras av  fackförbund och andra medarbetarrepresentanter, liksom rätten till kollektiva avtal. Löner och andra förmåner följer gällande lagstiftning, avtal och allmänt accepterade standarder för branschen. Genom kontrollrutin för UE 2015 säkerställer vi att våra upphandlade UE följer de riktlinjer och krav på kollektivavtal som  branschen ställer.

 

Vi tar avstånd och arbetar aktivt mot svartarbete och genom att använda ID06 på alla våra arbetsplatser säkerställer vi att rätt personal är inregistrerade på våra arbetsplatser. Vi tillåter inte illegalt arbete eller tvångsarbete eller utnyttjande av barn, vare sig i vår egen verksamhet eller hos leverantörer eller andra parter vi samarbetar med. Som barn räknas en person under 15 år. Arbetstagare under 18 år ska tas särskilt väl om hand och skyddas från farliga arbetsuppgifter som utförs nattetid eller innebär risk för hälsa och säkerhet.

 

Kompetensutveckling

Gärahovs Bygg tillhandahåller lämplig utbildning och kompetensutvecklande aktiviteter med syfte för att höja yrkesskickligheten och skapa goda förutsättningar för att uppfylla nuvarande och framtida krav. Alla medarbetare är ansvariga för sin utveckling vad gäller yrkesskicklighet och kompetens.

 

Vi ska utbilda och informera våra anställda i miljö- och arbetsmiljöfrågor och involvera dem i processen för ständig förbättring. Vi ska årligen utvärdera företaget och medarbetarnas synpunkter genom medarbetarenkäter och gemensamt skapa handlingsplaner som följs upp.

 

Säker arbetsmiljö

Gärahovs Bygg känner stort ansvar för människors hälsa och vår arbetsmiljö. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och därmed skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser och tar fram Arbetsmiljöplaner enligt gällande lagstiftning. Vi utför regelbundna skydds- och miljöronder för att identifiera risker och systematiskt förhindra att det sker olyckor och tillbud.

 

Vid incidenter är medarbetare och affärspartners på alla arbetsplatser ansvariga för att rapportera till ledning. Vid större tillbud rapporteras alltid till berörda myndigheter. På alla arbetsplatser ska det finnas korrekt utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.

 

Rapporterade olyckor / tillbud under 2017:

Olyckor: 7 varav 5 var rapporterade fall från UE

Tillbud: 6, varav 2 var rapporterade fall från UE.

 

Den rapporterade sjukfrånvaron var under 2017:

Kort: 2,6%

Lång: 2,8 %

 

På Gärahovs Bygg får ingen medarbetare vara påverkad av alkohol eller illegala droger under arbetstid. Medarbetare får inte vara inblandade i några transaktioner som rör hantering, försäljning eller köp av illegala droger. Illegala droger får inte tas in i företagets eller koncernens lokaler och arbetsplatsområden.

 

Hållbarbar miljö

Vi arbetar för att bidra till en hållbar miljö och minska klimatpåverkan genom att minimera påfrestningar för miljön och använda rätt metoder och material samt minimera alla typer av slöseri och hushålla med energi och naturresurser på våra arbetsplatser. Tillsammans bygger vi hållbara fastigheter för framtida generationer.

Vi mäter vår påverkan genom att följa avfallsstatisk, energianvändning samt vårt CO2-avtryck i g/km i dieselanvändning i de fordon som verksamheten använder.

Under 2017 var den totala avfallsmängden ca 2 250 ton för alla distrikten. Den totala energianvändningen för bolaget var under 2017 ca 3 700 MWh och den genomsnittliga CO2 i g/km under 2017 uppgick till 168 g/km fördelat på ca 100 fordon i drift.

 

Affärsetik

På Gärahovs Bygg ska god affärsetik alltid råda, i samtliga våra affärsaktiviteter och i relationer med kunder och affärspartners. Målet är att ständigt överträffa de krav och förväntningar som våra kunder, samt andra intressenter, ställer när det gäller kvalitén på våra tjänster och produkter. Vi ser till att hålla det vi lovar externt till våra affärspartners och även det vi lovar internt på företaget.

 

Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning och vi varken tar emot eller ger gåvor eller förmåner av värde över företagets fastställda nivåer eller sedvanlig affärspraxis till offentliga tjänstemän eller företagsrepresentanter för att påverka beslut.

 

Alla inom Gärahovs Bygg ska undvika alla situationer och aktiviteter som kan leda till intressekonflikt eller som kan användas för personlig vinning i relationer med affärspartner och som strider mot företagets intressen. En konflikt anses uppstå när en medarbetares personliga, sociala, finansiella eller politiska aktiviteter potentiellt kan störa hans eller hennes lojalitet eller objektivitet vad gäller företaget. Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska detta rapporteras öppet till närmaste chef.

 

Vi ska alltid och utan undantag iaktta och efterleva tillämpliga konkurrenslagar och agera för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

 

Sponsring och stöd till det lokala samhället där vi verkar

Vi främjar och sponsrar med bidrag till aktiviteter i närmiljön. Vi prioriterar sponsoravtal som gynnar de samhällen och miljöer där vi verkar och som stödjer våra värderingar och stärker våra relationer med kunder och partner.  Vi ger inte bidrag till politiska partier eller organisationer eller till individuella politiker.