Om Gärahovs Bygg

Gärahovs Bygg ska ha högt förtroende hos medarbetare, kunder och leverantörer. Vi tar ansvar för en bra arbetsmiljö, följer god affärsetik och respekterar den information vi ger och tillhandahåller från kunder, leverantörer och medarbetare.

Gärahovs Bygg är ett expansivt byggbolag verksamt inom Entreprenad och Byggservice. Vi underhåller och utför ny – och ombyggnation av bostäder, offentliga byggnader och industrilokaler. I takt med att vi har utvecklat vår verksamhet har flera filialer startats och idag är bolaget med ca 120 anställda fördelat på 2 regioner uppdelat på 6 distrikt. Stockholm Norr, Stockholm Söder, Linköping, Jönköping/Värnamo, Växjö & Skåne. Huvudkontoret finns i Vaggeryd där vi startade bolaget 1997. Vårt uppdrag är att vidareutveckla och underhålla fastigheter där framtida generationer kan bo, lära och arbeta. Det är ett stort uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och service. Det är därför viktigt för oss att skapa ett nära och engagerat samarbete tillsammans med våra kunder.

 

Entreprenad är Gärahovs Byggs största affärsområde där vi utför samtliga typer av entreprenader. Vi bygger bostäder, offentliga byggnader och industrilokaler och finns verksamma inom distrikten Stockholm Norr, Stockholm Söder , Linköping, Jönköping/Värnamo, Växjö & Skåne.  Affärsområde Byggservice utför kontorsanpassningar, om – och tillbyggnation samt serviceunderhåll och finns verksamt på samma distrikt som entreprenadverksamheten.

 

Vi sätter våra kunder i fokus med ett ärligt och öppet samarbete. Vi strävar alltid efter att erbjuda rätt kvalitet till rätt pris oavsett konjunktur och att vara en trygg partner till våra kunder. Oväntade händelser kan uppstå och vi står ofta inför utmaningar. Genom att ge våra medarbetare utrymme att ta beslut och vara nytänkande ställs höga krav på lyhördhet och ansvarstagande. Ett nära och engagerat samarbete är därför grundstenen för att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som projektet står inför

Värdegrund - Kreativa, Engagerade & Positiva

Våra kärnvärderingar utgör den grund som hela vår verksamhet vilar på. De utmärker hur vi vill att vårt bolag skall utvecklas och drivas framåt. De stöttar oss i vårt dagliga arbete och hjälper oss nå våra mål och visioner. De visar oss hur vi skall vara mot varandra och mot våra kunder.

 

Ett ömsesidigt engagemang är en förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat. För oss är det därför viktigt att skapa en engagerad projektmiljö tillsammans med våra kunder. En miljö där vi är lyhörda, nytänkande och ansvarstagande. Där vi är positiva och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. När kemi uppstår i ett ömsesidigt engagemang skapas en oövervinnlig energi som driver mot ett lyckat resultat. Vi, tillsammans med kreativa och engagerade medarbetare, utmanar branschen och ger ett hållbart avtryck för framtiden med Den bästa lösningen

 

Goda arbetsförhållanden

På Gärahovs Bygg stöder och respekterar vi internationella kon­ventioner om mänskliga rättigheter och främjar mång­fald och jämställdhet. Vi särbehandlar inte medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grundval av kön, ras, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.  Medarbetare får inte av något skäl trakassera eller diskriminera någon kollega eller affärspartner.

Vi tar avstånd och arbetar aktivt mot svartarbete och genom att använda ID06 på alla våra arbetsplatser säkerställer vi att rätt personal är inregistrerade på våra arbetsplatser.

 

Hållbarhetsstyrning genom ledningssystem

Vi arbetar för att bidra till en hållbar miljö och minska klimatpåverkan genom att minimera påfrestningar för miljön och använda rätt metoder och material samt minimera alla typer av slöseri och hushålla med energi och naturresurser på våra arbetsplatser. Gärahovs Byggs ledningssystem är granskat genom tredjepartscertifiering och vi har ett externt oberoende godkännande att ledningssystem och arbetssätt uppfyller kravställningen enligt standarderna ISO 9001 & 14001. Med utfärdade certifikat har vi  bevis på ett väl implementerat ledningssystem med arbetssätt som fungerar och tillför värde för hela verksamheten. Ledning och personal arbetar löpande med förbättringar och effektiviseringar av arbetssätt och processer. Fokus för framtiden är att fortsätta arbetet med digitalisering och effektivisering av arbetssätt och rutiner för att ständigt utmana branschen med hållbara och kvalitativa lösningar. Grunden för ledningssystemet är att med processer, policys och rutiner styra verksamheten så att det uppfyller myndighetskrav, kundens krav och att det är ett styrmedel för personalen så att de krav företaget ställer kan uppfyllas.

 

Våra ISO-certifikat finns i nedan länkar

 

ISO 9001

ISO 14001

 

I enlighet med årsredovisningslagen utfärdas också varje år den lagstadgade hållbarhetsredovisningen

 

Hållbarhetsrapport Gärahovs Bygg 2020